Jak przygotować się do wizyty w kancelarii?
Jak przygotować się do wizyt w kancelarii

Jak przygotować się do wizyty w kancelarii?

Aby dokonać czynności notarialnych w naszej kancelarii, należy wcześniej zgromadzić niezbędne dokumenty oraz pozyskać potrzebne informacje. Dodatkowo, jeśli czynności dokonujemy w imieniu osoby trzeciej, np. członka rodziny to niezbędne będzie także odpowiednie upoważnienie. Dzięki temu spotkanie z notariuszem przebiegnie szybko oraz sprawnie.

Niezbędne informacje na temat dokumentów można uzyskać, dzwoniąc do naszej kancelarii notarialnej. Można również skorzystać z poniższego zestawienia poszczególnych kategorii spraw.

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI / PRAW

Sprzedaż lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość:

 • podstawa nabycia: np. wypis aktu notarialnego obejmującego odpowiednią umowę, prawomocne orzeczenie Sądu, akt poświadczenia dziedziczenia;
  numer księgi wieczystej;
 • zaświadczenie od zarządcy nieruchomości wspólnej o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych za lokal lub o stanie zaległości w tym zakresie;
 • zaświadczenie wydane przez Urząd Gminy/Miejski, z którego wynika, iż w danym lokalu nikt nie jest zameldowany;
 • zaświadczenie wydane przez Urząd Gminy/Miejski, z którego wynika, czy lokal znajduje się w strefie rewitalizacji bądź w Specjalnej Strefie Rewitalizacji w rozumieniu
 • przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji;
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn w przypadku, gdy nabycie nieruchomości nastąpiło w drodze spadku albo dokonanych od 1 stycznia 2007 r. darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Darowizna lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość:

 • podstawa nabycia: np. wypis aktu notarialnego obejmującego odpowiednią umowę, prawomocne orzeczenie Sądu, akt poświadczenia dziedziczenia;
  numer księgi wieczystej;
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn w przypadku, gdy nabycie
 • nieruchomości nastąpiło w drodze spadku albo dokonanych od 1 stycznia 2007 r. darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • podstawa nabycia, np. wypis aktu notarialnego obejmującego odpowiednią umowę, prawomocne orzeczenie Sądu, akt poświadczenia dziedziczenia, przydział, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz wszystkie dotychczasowe podstawy nabycia od momentu powstania spółdzielczego prawa do lokalu w przypadku zakładania dla prawa księgi wieczystej;
 • numer księgi wieczystej - w przypadku, gdy dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta;
 • zaświadczenie wydane przez spółdzielnię potwierdzające, iż sprzedającemu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu oraz zaświadczające brak zaległości w opłatach czynszowych i eksploatacyjnych;
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn w przypadku, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku albo dokonanych od 1 stycznia 2007 r. darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • podstawa nabycia, np. wypis aktu notarialnego obejmującego odpowiednią umowę, prawomocne orzeczenie Sądu, akt poświadczenia dziedziczenia, przydział, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz wszystkie dotychczasowe podstawy nabycia od momentu powstania spółdzielczego prawa do lokalu w przypadku zakładania dla prawa księgi wieczystej;
 • numer księgi wieczystej - w przypadku, gdy dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta, należy podać jej numer;
 • zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię potwierdzające, iż Sprzedającemu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu;
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn w przypadku, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku albo dokonanych od 1 stycznia 2007 r. darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:

 • podstawa nabycia: np. wypis aktu notarialnego obejmującego odpowiednią umowę, prawomocne orzeczenie Sądu, akt poświadczenia dziedziczenia;
  numer księgi wieczystej;
 • zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy z którego wynika, jakie jest przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub że działka znajduje się na terenie, dla którego brak jest takiego planu, a także czy działka znajduje się w strefie rewitalizacji bądź w Specjalnej Strefie Rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji;
 • zaświadczenie, z którego wynika, czy działka będąca przedmiotem umowy jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu bądź decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów – art. 37a i art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach;
 • wypis z rejestru gruntów dla działki będącej przedmiotem umowy – wydawany przez właściwe Starostwo Powiatowe lub Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn w przypadku, gdy nabycie nieruchomości nastąpiło w drodze spadku albo dokonanych od 1 stycznia 2007 r. darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

1. W przypadku odłączenia istniejącej działki do nowej księgi wieczystej wyrys z mapy ewidencyjnej wydawany przez właściwe Starostwo Powiatowe lub Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
2. W przypadku odłączenia istniejącej działki do nowej księgi wieczystej WYPIS z rejestru gruntów oraz WYRYS z mapy ewidencyjnej powinny być opatrzone adnotacją „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej".
3. W przypadku sprzedaży działki powstałej w wyniku podziału, który nie został ujawniony w księdze wieczystej:
ostateczną decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości wraz z załącznikami, tj. mapą z projektem podziału i wykazem zmian danych ewidencyjnych,

 • wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z mapy ewidencyjnej dla wszystkich powstałych z podziału działek wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej" ,
 • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki będącej przedmiotem umowy, która ma zostać odłączona do nowej księgi wieczystej.

Darowizna nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:

 • podstawa nabycia: np. wypis aktu notarialnego obejmującego odpowiednią umowę, prawomocne orzeczenie Sądu, akt poświadczenia dziedziczenia;
  numer księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru gruntów dla działki będącej przedmiotem umowy – wydawany przez właściwe Starostwo Powiatowe lub Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn w przypadku, gdy nabycie nieruchomości nastąpiło w drodze spadku albo dokonanych od 1 stycznia 2007 r. darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

1. W przypadku odłączenia istniejącej działki do nowej księgi wieczystej wyrys z mapy ewidencyjnej wydawany przez właściwe Starostwo Powiatowe lub Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
2. W przypadku odłączenia istniejącej działki do nowej księgi wieczystej wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej powinny być opatrzone adnotacją „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej".
3. W przypadku darowizny działki powstałej w wyniku podziału, który nie został ujawniony w księdze wieczystej:

 • ostateczną decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości wraz z załącznikami, tj. mapą z projektem podziału i wykazem zmian danych ewidencyjnych,
 • wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z mapy ewidencyjnej dla wszystkich powstałych z podziału działek wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej" ,
 • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki będącej przedmiotem umowy, która ma zostać odłączona do nowej księgi wieczystej.

UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE

Ustanowienie rozdzielności majątkowej/rozszerzenie wspólności itp.:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa albo informacja o zaplanowanej dacie zwarcia związku małżeńskiego.

UMOWY O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Umowy o podział majątku wspólnego małżonków:

 • podstawa ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, np. wypis aktu notarialnego obejmującego umowę majątkową małżeńską, prawomocny wyrok sądu ustanawiający rozdzielność majątkową, prawomocny wyrok rozwodowy;
 • podstawa nabycia nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wchodzących w skład majątku wspólnego, np. wypis aktu notarialnego obejmującego odpowiednią umowę, prawomocne orzeczenie Sądu, akt poświadczenia dziedziczenia;
 • numery ksiąg wieczystych nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wchodzących w skład majątku wspólnego;
 • wypisy z rejestru gruntów dla działek wchodzących w skład majątku wspólnego – wydawane przez właściwe Starostwo Powiatowe lub Miejski Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej;
1. W przypadku odłączenia istniejącej działki do nowej księgi wieczystej wyrys z mapy ewidencyjnej wydawany przez właściwe Starostwo Powiatowe lub Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
2. W przypadku odłączenia istniejącej działki do nowej księgi wieczystej wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej powinny być opatrzone adnotacją „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej".
3. W przypadku gdy w skład majątku wspólnego wchodzą działki powstałe w wyniku podziału, który nie został ujawniony w księdze wieczystej:

 • ostateczną decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości wraz z załącznikami, tj. mapą z projektem podziału i wykazem zmian danych ewidencyjnych,
  wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z mapy ewidencyjnej dla wszystkich powstałych z podziału działek wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej",
 • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki będącej przedmiotem umowy, która ma zostać odłączona do nowej księgi wieczystej.

Umowa zniesienia współwłasności/wspólności prawa:

 • podstawa nabycia nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stanowiących przedmiot umowy, np. wypis aktu notarialnego obejmującego odpowiednią umowę, prawomocne orzeczenie Sądu, akt poświadczenia dziedziczenia;
 • numery ksiąg wieczystych nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stanowiących przedmiot umowy;
  wypisy z rejestru gruntów dla działek stanowiących przedmiot umowy – wydawane przez właściwe Starostwo Powiatowe lub Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn w przypadku, gdy nabycie nieruchomości nastąpiło w drodze spadku albo dokonanych od 1 stycznia 2007 r. darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

1. W przypadku odłączenia istniejącej działki do nowej księgi wieczystej wyrys z mapy ewidencyjnej wydawany przez właściwe Starostwo Powiatowe lub Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
2. W przypadku odłączenia istniejącej działki do nowej księgi wieczystej WYPIS z rejestru gruntów oraz WYRYS z mapy ewidencyjnej powinny być opatrzone adnotacją „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej".
3. W przypadku gdy przedmiotem umowy są działki powstałe w wyniku podziału, który nie został ujawniony w księdze wieczystej:

 • ostateczną decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości wraz z załącznikami, tj. mapą z projektem podziału i wykazem zmian danych ewidencyjnych,
 • wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z mapy ewidencyjnej dla wszystkich powstałych z podziału działek wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej",
 • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki będącej przedmiotem umowy, która ma zostać odłączona do nowej księgi wieczystej.

Umowa o dział spadku:

 • dokument potwierdzający nabycie spadku – akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie sądu;
 • numery ksiąg wieczystych nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wchodzących w skład spadku;
 • zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn dla każdego ze Spadkobierców;
 • wypisy z rejestru gruntów dla działek stanowiących przedmiot umowy – wydawane przez właściwe Starostwo Powiatowe lub Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

1. W przypadku odłączenia istniejącej działki do nowej księgi wieczystej wyrys z mapy ewidencyjnej wydawany przez właściwe Starostwo Powiatowe lub Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
2. W przypadku odłączenia istniejącej działki do nowej księgi wieczystej wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej powinny być opatrzone adnotacją „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej".
3. W przypadku, gdy przedmiotem umowy są działki powstałe w wyniku podziału, który nie został ujawniony w księdze wieczystej:

 • ostateczną decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości wraz z załącznikami, tj. mapą z projektem podziału i wykazem zmian danych ewidencyjnych,
 • wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z mapy ewidencyjnej dla wszystkich powstałych z podziału działek wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej",
 • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki będącej przedmiotem umowy, która ma zostać odłączona do nowej księgi wieczystej.

SPRAWY SPADKOWE

Poświadczenie dziedziczenia:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 • ostatni adres zamieszkania spadkodawcy;
 • PESEL Spadkodawcy – na podstawie dowodu osobistego spadkodawcy lub zaświadczenia wydawanego przez odpowiedni wydział Urzędu Miasta/Gminy;
 • Testament (jeśli był sporządzony),
 • numery ksiąg wieczystych nieruchomości, których spadkodawca był właścicielem lub użytkownikiem wieczystym w chwili śmierci;
 • odpisy aktów stanu cywilnego osób zaliczanych do kręgu spadkobierców
 • akty urodzenia,
 • akty małżeństwa – spadkodawcy i jego aktualnego w chwili śmierci małżonka oraz osób, które po zawarciu małżeństwa zmieniły nazwisko;
 • wypisy aktów notarialnych zwierających oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jeśli były sporządzone w innej kancelarii.

Odrzucenie/przyjęcie spadku:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 • ostatni adres zamieszkania spadkodawcy;
 • imiona i nazwiska pozostałych spadkobierców wraz ze wskazaniem ich adresów korespondencyjnych.

Testament:

 • dane spadkodawcy;
 • dane spadkobiercy;
 • jeśli testament ma obejmować zapis windykacyjny (przeznaczenie określonego składnika majątku spadkowego na rzecz konkretnej osoby) – informacje dotyczące przedmiotu zapisu (np. numer księgi wieczystej nieruchomości).

PEŁNOMOCNICTWO

 • dane mocodawcy;
 • dane pełnomocnika;
 • określenie czynności/kategorii spraw, do których dokonywania pełnomocnik ma być umocowany.