Czynności
Czynności notarialne
Jak przygotować się do wizyty w kancelarii?

Czynności notarialne

Notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, a w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

Nasi notariusze w Szczecinie wykonują następujące czynności:

  • sporządza akty notarialne, m.in.: umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, umowy zamiany, umowy dożywocia, umowy deweloperskie, umowy przedwstępne, umowy zobowiązujące do przeniesienia własności i przenoszące własność nieruchomości, umowy warunkowe, oświadczenia lub umowy stanowienia hipoteki, służebności, umowy zniesienia współwłasności, umowy spółek osobowych: jawnej, komandytowej, partnerskiej, umowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, statuty spółek komandytowo-akcyjnych, akcyjnych, pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, testamenty (obejmujące: podstawienia, wydziedziczenia, zapisy windykacyjne, zapisy zwykłe itd.), umowy zrzeczenia się dziedziczenia, przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu albo odrzuceniu spadku, umowy zbycia spadku lub przedmiotów wchodzących w skład spadku, umowy o dział spadku, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego małżonków;
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (mające skutki prawomocnego sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku);
  • sporządza poświadczenia (poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów, poświadczenia własnoręczności podpisu, wzory podpisów, poświadczenia daty pewnej, poświadczenia pozostawania przy życiu, poświadczenia pozostawania osoby w określonym miejscu);
  • doręcza oświadczenia;
  • spisuje protokoły (m.in. protokoły zgromadzeń spółek kapitałowych, protokoły zebrania członków wspólnot mieszkaniowych);
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów;
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.