Intercyza – kiedy się ją podpisuje i jak wygląda taka procedura?

Intercyza – kiedy się ją podpisuje i jak wygląda taka procedura?

Intercyza – kiedy się ją podpisuje i jak wygląda taka procedura?

Intercyza jest sporządzaną w formie aktu notarialnego umową, która reguluje sprawy majątkowe małżonków. Jej zasadniczym celem jest ograniczenie lub wykluczenie wspólności majątkowej, która zgodnie z ustawą rozpoczyna się wraz z zawarciem małżeństwa. Co warto wiedzieć o tym dokumencie?

Jak ustanawia się intercyzę?

Intercyza może być zawarta wyłącznie jako akt notarialny. W sytuacji, gdy małżonkowie chcą dokonać jakiejkolwiek zmiany w obowiązującym ustroju majątkowym, muszą udać się do kancelarii notarialnej i złożyć podpisy na przygotowanym przez notariusza dokumencie. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani sporządzeniem umowy majątkowej małżeńskiej w Szczecinie, ograniczającej lub też rozszerzającej wspólność majątkową, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Kiedy może dojść do zawarcia intercyzy?

Umowa, jaką jest intercyza, może zostać podpisana zarówno przed, jak i po zawarciu małżeństwa. W pierwszym przypadku zaczyna ona obowiązywać od momentu wejścia w związek małżeński, w drugim natomiast – od daty podpisania intercyzy, nigdy wstecz. Względem majątku nabytego po zawarciu małżeństwa a przed podpisaniem intercyzy stosuje się przepisy o ustawowej wspólności majątkowej.

Jaką funkcję pełni intercyza?

Intercyza bywa mylnie postrzegana jako ochrona majątku osobistego jednego z małżonków przed drugim, mniej zamożnym małżonkiem. W rzeczywistości jednak intercyzę stosuje się przede wszystkim w sytuacji, gdy jeden z małżonków rozpoczyna działalność gospodarczą i pragnie zabezpieczyć dotychczasowy wspólny majątek w razie powstania zadłużenia. Intercyza ma kilka wariantów, jednak najczęściej wprowadza ona rozdzielność majątkową, co oznacza, że od dnia jej podpisania majątek zdobywany po jej zawarciu staje się majątkiem osobistym każdego z małżonków.

Intercyza – kiedy się ją podpisuje i jak wygląda taka procedura?